DNA angajează două persoane! Concursul se va ține în Capitală. Se cer, printre altele, flexibilitate, creativitate și rezistență la stres

0
434
Foto: Facebook / Direcția Națională Anticorupție

Direcția Națională Anticorupție organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului buget și contabilitate – Departamentul economico-financiar și administrativ al Direcției Naționale Anticorupție, potrivit unui comunicat.

Concursul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București și va cuprinde 3 etape:

– selecția dosarelor de înscriere la concurs;

– proba scrisă, la data de 17 ianuarie 2024, ora 10,00;

– interviul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Proba interviului va fi înregistrată audio-video, pe suport magnetic.

Condiții generale de participare, conform art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:
– cetățenie română și domiciliul în România;
– cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
– vârstă de minimum 18 ani împliniți;
– capacitate de exercițiu deplină;
– să fie apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de specialitate, de către medicul de familie;
– îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
– îndeplinirea condițiilor specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
– nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
– nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
– nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
– nu a fost lucrător a Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice de participare:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în științe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Candidații trebuie să aibă următoarele abilități, calități și aptitudini:
– păstrarea confidențialității;
– corectitudine și fidelitate;
– abilități în comunicarea scrisă și orală;
– promptitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor;
– asumarea responsabilității;
– flexibilitate;
– creativitate și inițiativă;
– capacitatea de lucra în echipă;
– capacitatea de analiză și sinteză;
– rezistență la stres.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (în perioada 15 decembrie 2023 – 3 ianuarie 2024, între orele 9,00-15,00), la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București,

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

1. Transmite lunar formularele în sistemul național de raportare FOREXE;
2. Arhivează formularele validate din sistemul național de raportate FOREXE, atât pe suport hârtie, cât şi în sistem electronic, conform Ordinului 128/2019 prin care se aprobă Procedura privind păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare
3. Efectuează punctaje între datele raportate prin ALOP şi evidenţa contabilă;
4. Efectuează verificarea datelor din rapoartele din evidenta contabila si datele din FOREXE si efectuează regularizările ce pot apare;
5. Efectuează verificarea și înregistrarea provizioanelor în contabilitate;
6. Participă la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi a anexelor la situaţiile financiare;
7. Inventariază şi actualizează Procedurile din cadrul biroului buget şi contabilitate.
8. Primeşte documentele de la bancă şi extrasele de cont cu toate documentele justificative privind plăţile efectuate prin conturile deschise pentru unitate le trezorerie, verifică existenţa vizei de control financiar preventiv şi a celorlalte semnături legale în vederea prelucrării automate a datelor pentru întocmirea documentelor cumulative;
9. Întocmeşte lucrările de planificare financiară potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi prevederile legale în vigoare;
10. Fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor pe baza datelor furnizate de Serviciul de studii, resurse umane şi perfecţionare profesională, Biroul salarizare şi decontări, Serviciul de Cooperare Internaţională, de Informare şi Relaţii Publice, Serviciul Administrativ etc.;
11. Fundamentează şi elaborează documentele necesare pentru efectuarea rectificărilor bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs;
12. Asigură în permanenţă, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, efectuarea modificărilor în alocaţiile bugetare aprobate prin utilizarea virărilor de credite;
13. Asigură fundamentarea şi întocmirea lunară a cererilor de deschidere de credite bugetare şi a tuturor documentele justificative aferente;
14. Întocmeşte situaţii/documente specifice privind proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (întocmeşete fişa proiectului, întocmeşte documentele necesare în vederea includerii proiectului în bugetul D.N.A, solicită ordonatorului principal de credite deschiderea sumelor necesare implementării activităţilor, verifică încadrarea solicitărilor de plată în bugetul proiectului);
15. Asigura depunerea in FOREXE a bugetului de venituri si cheltuieli si actualizarea acestuia de cate ori apar modificari;
16. Ţine evidenţa misiunilor externe şi întocmeşte deconturile de cheltuieli pentru misiunile externe;
17. Participă la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi a anexelor la situaţiile financiare;
18. În lipsa titularului, opereaza in programul informatic FOREXE, inregistreaza toate angajamentele legale in sistemul de control al angajamentelor, inregistreaza in sistemul creditelor de angajament si a creditelor bugetare anterior semnarii anajamentului legal, întocmeşte recepţiile în vederea efectuării plăţilor.
19. Realizează punctajele dintre situatiile centralizatoare din FOREXE şi datele din contabilitate – programul informatic PROSIS, în lipsa titularului.
20. Întocmeşte zilnic ordinele de plată privind achitarea facturilor reprezentând cheltuieli materiale, cheltuieli de capital in lipsa titularului.
21. Informează managerul economic al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, operativ şi oportun asupra tuturor problemelor şi greutăţilor întâmpinate în realizarea sarcinilor de serviciu;
22. Centralizează documentele privind operatiuni efectuate in cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila, in vederea predarii copiilor documentelor la UIP.
23. În lipsa titularului, primeşte documentele de la casierie şi de la B.C.R. cu toate documentele justificative privind plăţile efectuate prin casierie şi bancă, verifică existenţa vizei de control financiar preventiv propriu şi a celorlalte semnături legale în vederea prelucrării automate a datelor pentru întocmirea documentelor cumulative;
24. Pentru bunul mers al activităţii, execută orice alte lucrări privind activitatea de evidenţă contabilă la solicitarea şefilor ierarhic superiori sau a conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, după caz;
25. Gestionează eficient resursele materiale şi tehnologice încredinţate sau repartizate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2637; Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro .

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.