Ministerul Digitalizării angajează director general la Agenția Spațială Română

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID), prin Direcţia Managementul Bazelor Materiale de Cercetare (DMBMC), organizează un concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de director general la Agenţia Spaţială Română (ROSA).

Potrivit unui anunţ postat pe site-ul MCID, data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 2 februarie, ora 16,00.

Concursul se organizează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi în conformitate cu OMCID nr. 21980/2022 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, precizează MCID.

Detaliile referitoare la concurs pot fi consultate pe pagina de internet a MCID.

Documente solicitate candidaților

1. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs (vezi aici modelul);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului – Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.;

h) curriculum vitae, model comun European, semnat pe fiecare pagină.

i) Suplimentar documentelor prevăzute mai sus dosarul de înscriere conține obligatoriu oferta managerială, elaborată după modelul prevăzut în anexa nr.2 la OMCID nr.21980/22.12.2022 și depusă în plic sigilat.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

Agenţia Spaţială Română (ROSA) este o instituţie publică finanţată integral din venituri proprii. ROSA dezvoltă Programul Naţional Spaţial şi coordonează implementarea acestuia prin proiecte de cercetare şi aplicaţii spaţiale, fiind autorizată să înfiinţeze centre de cercetare şi dezvoltare.

Totodată, agenţia este organizaţia conducătoare a Programului de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare STAR – Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată (Space Technology and Advanced Research).

ROSA reprezintă Guvernul României în programe de cooperare internaţională, precum cele cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA) sau Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). Agenţia desfăşoară şi propriile proiecte de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare prin ROSA Research Centre.

Din 2004, agenţia a fost condusă de fizicianul Marius-Ioan Piso, până în octombrie 2022. Conform unei postări pe Facebook a cosmonautului Dumitru Dorin Prunariu, din octombrie anul trecut, Piso a fost destituit din funcţie. „Astăzi, Marius Piso a fost destituit din funcţia de preşedinte al ROSA. Nu a avut motive şi nu a vrut să-şi dea demisia de bunăvoie. No comments!”, scria, pe 5 octombrie 2022, Prunariu.

URMĂREȘTE-NE PE

Articole similare

Noutati